<% On Error Resume Next Set Conexion = CreateObject("ADODB.Connection") Conexion.Open "carmengol.com.ej10" strSQL = "Select * from mercolleida, europa,segovia,otros,zamora" Set miConexion = Conexion.Execute(strSQL) %>

imatge1 imatge2 imatge3  imatge4 

joc interactiuc Pig Pen   the Ballon Pig

empresa
premis & premsa
producció animal
informació sobre el porc
links d'interès
publicitat
sugerencies
entreteniment  nou!

 Veure Imatges Veure Video